Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 2.10.2023

Plánované vyhlásenie súťaže:D1 Turany-Hubová 13,53 km kedy? v roku 2020,tretí štvrťrok 2021-povedal minister dopravy,2025-podľa harmonogramu
                                                                 R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 1 úsek 6,8 km kedy? v roku 2024-tvrdí ministerstvo dopravy

poznámka:prečiarknutý dátum znamená predošlé sľúbene termíny

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča 1 etapa 3,04 km
                     Priebeh súťaže:30.3.2023:Vyhlásená verejná súťaž (červený Fidic) predpokladaná hodnota zakázky 89 320 00 € bez DPH
                                                 20.6.2023:Otvárali sa cenové ponuky
                                                     Ponuky:1 Doprastav,Metrostav  86 777 231,79 € bez DPH
                                                                   2 Eurovia,SMS                  96 392 753,26 € bez DPH
                                                                   3 Skanska                         97 172 500,00 € bez DPH
                                                                   4 Porr                              102 378 707,78 € bez DPH
                                                                   5 Strabag                        107 270 332,55 € bez DPH
                                                                   6 Váhostav                      111 998 572,28 € bez DPH
                                                 25.7.2023:NDS prijala ponuku sutažiaceho prvého v poradí
                                                 21.8.2023:NDS zrušila vyhodnotenie ponuk a poradie uchádzačov (bez uvedenia dôvodu) /WTF/
                                                   5.9.2023:NDS vylúčila sútažiaceho voči čomu podal námietku
                                                 14.9.2023:Začalo sa konanie proti vylúčeniu zo súťaže
                                                 21.9.2023:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                           Aktuálny stav:Plynie lehota na rozhodnutie UVO vo veci námietky a to do 20.10.2023

Začatie výstavby:25 septembra 2023 úsek R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km
 

        Vo výstavbe:úsek R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,261 km stránka projektu + fotky1 + fotky2 + informácie
 
                              
úsek R3 Tvrdošín-Nižná,pravý pás 4,4 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
   
                              
úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km
fotky1 + fotky2 + informácie mešká 45 mesiacov od pôvodného ukončenia


Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo (na čom ma svoj podiel viny aj NDS) ,sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla 2019 zhotoviteľ vypratal stavenisko.Dňa 31.1.2020 NDS konečne oznámila vyhlásenie novej súťaže na hlavnu trasu.V lehote do 11.5.2020 sa prihlásili štyri združenia firiem a v auguste 2020 v rámci súťažného dialógu postúpili do ďalšieho kola iba tri združenia ktoré dňa 21.12.2020 podali cenové ponuky.Po vyhodnotení ponúk dňa 3.2.2021 sa zázračné nik proti tomu neodvolal a tak dňa 23.4.2021 bola konečne podpísaná zmluva na dostavbu.
Vzhľadom na veľké problémy s kvalitou prác po predošlom zhotoviteľovi v tuneli Višňové (nedostatočná hrúbka ostenia) sa musí zväčšiť rozsah opravných prác a tým pádom aj predlžiť lehota výstavby,momentálne sa uvažuje o ukončení výstavby začiatkom roka 2025.Platí to iba pre hrubú stavbu pretože NDS nebola schopná pripraviť súťaž na technologiu tunela na čo mali niekoľko rokov,vyhlásily ju až v auguste 2022.Ďna 2.10.2023 bola konečne podpísaná zmluva na technologicke vybavenia tunela Višnove.Dátum dokedy ma byť hotové technologické vybavenie je 17.4.2025 Webová stránka projektu
                              úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,104 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie                                  1.1.25

                                          úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotky z výstavby +  fotky 2  +informácie mešká viac ako 75 mesiacov oproti plánu ukončenia
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať.12.11.2019 sa začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.Dňa 5.3.2020 bolo vydané územne rozhodnutie a po zamietnutí odvolania nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2020.Konečne dňa 7.4.2021 bolo vydané stavebné povolenie ktoré ale po formalných chybách opätovne vydali dňa 28.4.2021 a dňa 24.5.2021 získalo právoplatnosť.Vzhľadom k nárastu cien a nedostatku stavebných materiálov spolu s nejednoznačným znením dodatku č.7 (ktorí určoval pokračovanie prác po preprojektovaní časti stavby) spôsobilo že sa práce na diaľnici v roku 2021 utlmovali až bolo napokon v apríli 2022 zastavené razenie tunela Čebrať.Medzitým sa zhotoviteľ a NDS neustále naťahovali o cenu za práce a zmluvne podmienky.Dňa 18.7.2022 NDS oznámila že sa zo zhotoviteľmi dohodla na obnovení a pokračovaní prác na diaľnici avšak stále sa nedohodli na konečnej zmluvnej ceny.

           poznámka:jeden  =jeden mesiac

   Rozostavanosť:66,395 km z toho 4,4 km iba polovočný profil

Dané do užívania:25 septembra 2023 úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

   Dané do užívania v roku 2023
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:4,3 km

   Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:309,045 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:313,345 km z toho 56,862 km iba polovičný profil