Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 29.9.2022

Plánované vyhlásenie súťaže:D1 Turany-Hubová 13,53 km kedy? v roku 2020,tretí štvrťrok 2021-povedal minister dopravy,2025-podľa harmonogramu

poznámka:prečiarknutý dátum znamená predošlé sľúbene termíny

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km
                 
Priebeh súťaže:24.2.2022:Vyhlásena verejná súťaž
                                          Aktuálny stav:Plynie lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o súťaž a to do 25.5.2022,16.6.2022,1.8.2022,5.9.2022,25.10.2022

                                                           Plynie lehota na rozhodnutie rady UVO voči odvolaniu o zámietnutí námietky a to do 31.10.2022
                                            3.6.2022:Začalo sa konanie o námietke voči podmienkam v súťažnych podmienkach
                                          10.6.2022:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                            1.7.2022:Bolo prerušené konanie o námietke z dôvodu vyžiadania odborného stanoviska
                                                25.8.2022:Dátum dodania odborného stanoviska.
                                                  5.9.2022:UVO rozhodlo o námietke (námietka bola zamietnutá)
                                                16.9.2022:Začalo sa odvolacie konanie voči rozhodnutiu UVO

Začatie výstavby:23 marca 2022 úsek R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,261 km stránka projektu + fotky1 + fotky2 + informácie
                    progres
 začiatok-23.3.2022                      1.1.23                           1.1.24                           1.1.25   21.3.2025-ukončenie

         Vo výstavbe:úsek R3 Tvrdošín-Nižná,pravý pás 4,4 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                    progres nebude ukončený načas
   začiatok-8.3.2021                        1.1.22                           1.1.23          7.6.2023-ukončenie
                             
úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km
fotky1 + fotky2 + informácie mešká 33 mesiacov od pôvodného ukončenia
progres1.1.15               1.1.16                    1.1.17                    1.1.18                    1.1.19                    1.1.20                   1.1.21                    1.1.22                    1.1.23                  1.1.24

pôvodný začiatok-
27.6.2014                                27.12.2019-pôvodne ukončenie
6.3.2019-ukončenie zmluvy reštart-10.5.2021                               6.2.2024-ukončenie
Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo (na čom ma svoj podiel viny aj NDS) ,sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla 2019 zhotoviteľ vypratal stavenisko.Dňa 31.1.2020 NDS konečne oznámila vyhlásenie novej súťaže na hlavnu trasu.V lehote do 11.5.2020 sa prihlásili štyri združenia firiem a v auguste 2020 v rámci súťažného dialógu postúpili do ďalšieho kola iba tri združenia ktoré dňa 21.12.2020 podali cenové ponuky.Po vyhodnotení ponúk dňa 3.2.2021 sa zázračné nik proti tomu neodvolal a tak dňa 23.4.2021 bola konečne podpísaná zmluva na dostavbu.
Vzhľadom na veľké problémy s kvalitou prác po predošlom zhotoviteľovi v tuneli Višňové (nedostatočná hrúbka ostenia) sa musí zväčšiť rozsah opravných prác a tým pádom aj predlžiť lehota výstavby,momentálne sa uvažuje o ukončení výstavby september/október 2024. Webová stránka projektu
                               úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,104 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres
nebude ukončený načas
 začiatok-16.3.2020                       1.1.21                           1.1.22                           1.1.23                          1.1.24  14.3.2024-ukončenie
                               úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres

 začiatok-29.7.2019          1.1.20                          1.1.21                           1.1.22                           1.1.23   30.3.2023-pôvodné ukončenie predlžené o 123 dní do 31.7.2023
                                    úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres mešká viac ako 13 mesiacov oproti plánu ukončenia
 začiatok-22.8.2019       1.1.20                           1.1.21                   20.8.2021-pôvodné ukončenie predlžené o 476 dní do 30.11.2022
 
                                          úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotky z výstavby +  fotky 2  +informácie mešká viac ako 63 mesiacov oproti plánu ukončenia
progres               1.1.15                       1.1.16                       1.1.17                       1.1.18                       1.1.19                       1.1.20                       1.1.21                       1.1.22

začiatok-20.12.2013                                                                                 18.6.2017-pôvodné ukončenie predlžené o 1838 dní do 30.6.2022
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať.12.11.2019 sa začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.Dňa 5.3.2020 bolo vydané územne rozhodnutie a po zamietnutí odvolania nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2020.Konečne dňa 7.4.2021 bolo vydané stavebné povolenie ktoré ale po formalných chybách opätovne vydali dňa 28.4.2021 a dňa 24.5.2021 získalo právoplatnosť.Vzhľadom k nárastu cien a nedostatku stavebných materiálov spolu s nejednoznačným znením dodatku č.7 (ktorí určoval pokračovanie prác po preprojektovaní časti stavby) spôsobilo že sa práce na diaľnici v roku 2021 utlmovali až bolo napokon v apríli 2022 zastavené razenie tunela Čebrať.Medzitým sa zhotoviteľ a NDS neustále naťahovali o cenu za práce a zmluvne podmienky.Dňa 18.7.2022 NDS oznámila že sa zo zhotoviteľmi dohodla na obnovení a pokračovaní prác na diaľnici avšak stále sa nedohodli na konečnej zmluvnej ceny.

             poznámka:jeden  =jeden mesiac

     Rozostavanosť:73,995 km z toho 4,4 km iba polovočný profil

Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

   Dané do užívania v roku 2022
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

   Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:295,545 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:295,545 km z toho 56,862 km iba polovičný profil