Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 8.12.2021

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 1 úsek 6,8 km kedy?leto 2019,v roku 2020-povedal riaditeľ NDS
                                                        R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km kedy?prelom jari-leta 2020,do konca roku 2020,marec-april 2021
                                                                                                                                                                         do konca roku 2021-povedal minister dopravy
                                                        D1 Turany-Hubová 13,53 km
kedy?
v roku 2020,tretí štvrťrok 2021
-povedal minister dopravy

poznámka:prečiarknutý dátum znamená predošlé sľúbene termíny

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,262 km
                                       Priebeh súťaže:20.12.2018:Vyhlásena verejná reverzná súťaž
                                                                     23.1.2019:Bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažných podkladoch
                                                                     19.2.2019:Bolo začaté konanie o námietke
                                                                       8.3.2019:Bolá dodaná dokumentácia k VO z NDS do UVO
                                                                       2.4.2019:UVO rozhodol o námietke
                                                                     Konanie o námietke bolo zastavené,pretože NDS vyhovela požiadavke namietajúceho o zmene súťažnej podmienky
                                                                     23.8.2019:Otvárali sa cenové ponuky resp. žiadosti o účasť
                                                                        Ponuky:1 INC,Cedis,Cesty SK    148,3 mil.€ s DPH
                                                                                      2 Eurovia                        159,1 mil.€ s DPH
                                                                                      3 Hochtief,SMS,Tubau 159,4 mil.€ s DPH
                                                                                      4 Colas,Vahostav SK     166,7 mil.€ s DPH
                                                                                      5 Skanska                       168,7 mil.€ s DPH
                                                                                      6 Metrostav                    170,2 mil.€ s DPH
                                                                                      7 Doprastav                    182,0 mil.€ s DPH
                                                                     18.9.2019:Bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažnych podkladoch na UVO
                                                                     7.10.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                                   29.10.2019:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                   28.11.2019:UVO rozhodol o námietke
Súťažiaci namietal že NDS mu neposlala odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podmienok,ale žiadosť poslal päť dní pred otváraním cenových ponuk a NDS ma podľa zákona na odpoveď šesť dní t.j. až po otváraní ponúk,na čo podal námietku ale aj tu poslal neskoro (viac ako desať dní).UVO konanie o námietke zastavil
                                                                      21.9.2020:Boli vylúčení uchádzači o zakázku (INC,Cedis,Cesty SK),kvôli nesplneniu podmienok súťaže.
                                                                      1.10.2020:Bola podaná námietka proti tomuto vylúčeniu zo súťaže.
                                                                      5.11.2020:Začalo sa konanie o preskúmaní úkonov kontrolovaného (NDS)
                                                                    17.12.2020:Bola konečne dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                      18.1.2021:UVO zamietol námietku proti vylúčeniu zo súťaže-samozrejme podali ako vždy odvolanie

Vylúčení súťažiaci nepredložili ani po viacerých výzvach doklady ktorými by preukazovali splnenie podmienok súťaže (predovšetkým že majú zmluvný vzťah s odborníkmi ktorými preukazovali splnenie podmienok) Chceli využiť odborné kapacity iných (čo je u nás možné) keďže nemajú dostatočne svojich ale opäť nepreukázali že majú s nimi pracovnoprávny vzťah
                                                                        1.2.2021:Začalo sa odvolacie konanie
                                                                      18.3.2021:Do tohto dátumu mala rada UVO rozhodnuť o odvolaní
                                                                        6.5.2021:Konečne rada UVO rozhodla o odvolaní (Mali na to 45 dní ale nedodržali to)
Rada UVO len potvrdila predošle rozhodnutie (ma 61 strán,čítanie na štyri hodiny)
Je tam cez tridsať strán právnických obštrukcii len aby odôvodnili že nie sú to len schránkové firmy bez reálnych skúsenosti s výstavbou diaľnic a musia si referencie stavieb zabezpečovať cez tretie osoby.
                                                                      25.5.2021:NDS vyhodnotila ponuky.Víťaz druhý v poradí Eurovia (Ponuky Metrostavu a Doprastavu sa nehodnotili)
                                                             Aktuálny stav:Čaká sa na podpis zmluvy.(UVO robí kontrolu súťaže pred podpisom zmluvy)

Začatie výstavby:8 marca 2021 úsek R3 Tvrdošín-Nižná,pravý pás 4,4 km fotografie z výstavby + informácie
                  progres
 
  začiatok-8.3.2021                        1.1.22                           1.1.23           6.6.2023-ukončenie

 

Obnovenie výstavby:10 mája 2021 úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km fotky1 + fotky2 + informácie mešká 23 mesiacov
progres1.1.15               1.1.16                    1.1.17                    1.1.18                    1.1.19                    1.1.20                   1.1.21                     1.1.22                   1.1.23                  1.1.24

pôvodný začiatok-27.6.2014 
                               27.12.2019-pôvodne ukončenie 6.3.2019-ukončenie zmluvy reštart-10.5.2021                               6.2.2024-ukončenie

Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo (na čom ma svoj podiel viny aj NDS) ,sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla 2019 zhotoviteľ vypratal stavenisko.Dňa 31.1.2020 NDS konečne oznámila vyhlásenie novej súťaže na hlavnu trasu.V lehote do 11.5.2020 sa prihlásili štyri združenia firiem a v auguste 2020 v rámci súťažného dialógu postúpili do ďalšieho kola iba tri združenia ktoré dňa 21.12.2020 podali cenové ponuky.Po vyhodnotení ponúk dňa 3.2.2021 sa zázračné nik proti tomu neodvolal a tak dňa 23.4.2021 bola konečne podpísaná zmluva na dostavbu.
 

         Vo výstavbe:úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,104 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres 
nebude ukončený načas
začiatok-16.3.2020                        1.1.21                           1.1.22                           1.1.23                          1.1.24  14.3.2024-ukončenie
                                 úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres

 začiatok-29.7.2019          1.1.20                           1.1.21                          1.1.22                           1.1.23   30.3.2023-pôvodné ukončenie predlžené o 123 dní do 31.7.2023
                                      úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres mešká viac ako 3 mesiace oproti plánu ukončenia
 začiatok-22.8.2019       1.1.20                           1.1.21                  20.8.2021-pôvodné ukončenie predlžené o 476 dní do 30.11.2022
 
                                             úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotky z výstavby +  fotky 2  +informácie mešká viac ako 52 mesiac. oproti plánu ukončenia
progres                1.1.15                       1.1.16                        1.1.17                        1.1.18                       1.1.19                        1.1.20                        1.1.21                        1.1.22

začiatok-20.12.2013                                                                                   18.6.2017-pôvodné ukončenie predlžené o 1838 dní do 30.6.2022nereálne,možno na konci roku 2023
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať.12.11.2019 sa začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.Dňa 5.3.2020 bolo vydané územne rozhodnutie a po zamietnutí odvolania nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2020.Konečne dňa 7.4.2021 bolo vydané stavebné povolenie ktoré ale po formalných chybách opätovne vydali dňa 28.4.2021 a dňa 24.5.2021 získalo právoplatnosť.

               poznámka:jeden =jeden mesiac

    Rozostavanosť:59,734 km z toho 4,4 km iba polovočný profil

Dané do užívania: 29 januára 2021 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km
                                 11 februára 2021 úsek D4 Bratislava,juh-Bratislava,východ
časť úseku dlžky 7,1 km (MUK Vrakuňa-MUK Ivanka,západ)
                                5 septembra 2021 úsek D4 Bratislava,východ-Rača časť úseku dlžky 2 km (MUK Vajnory-MUK Rača)
                              26 septembra 2021 úsek D4 Bratislava,Jarovce-Bratislava,juh časť úseku dlžky 4,3 km (MUK Petržalka-MUK Bratislava,juh)
                                      2 oktobra 2021 úsek R7 Bratislava,Nivy-Bratislava,juh 6,318 km
                                      3 oktobra 2021 úsek D4 Bratislava,Jarovce-Bratislava,juh 2 km
zvyšok nedostavaného úseku
                                         28 oktobra 2021 úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                                12 novembra 2021 úsek D4 Bratislava,juh-Bratislava,východ 1,19 km
zvyšok nedostavaného úseku
                                     12 novembra 2021 úsek D4 Bratislava,východ-Rača 2,4 km zvyšok nedostavaného úseku

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2021
                    Diaľnice:38,18 km
   Rýchlostné cesty:6,318 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:511,797 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:289,227 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:295,545 km z toho 56,862 km iba polovičný profil