Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 6.5.2021

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 1 úsek 6,8 km kedy?leto 2019,v roku 2020-povedal riaditeľ NDS
                                                        R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km kedy?prelom jari-leta 2020,do konca roku 2020, marec,april 2021
                                                        D1 Turany-Hubová 13,53 km kedy? v roku 2020,tretí štvrťrok 2021-povedal minister
poznámka:prečiarknutý dátum znamená predošlé sľúbene termíny

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,262 km
                                       Priebeh súťaže:20.12.2018:Vyhlásena verejná reverzná súťaž
                                                                     23.1.2019:bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažných podkladoch
                                                                     19.2.2019:bolo začaté konanie o námietke
                                                                       8.3.2019:bolá dodaná dokumentácia k VO z NDS do UVO
                                                                       2.4.2019:UVO rozhodol o námietke
                                                                     Konanie o námietke bolo zastavené,pretože NDS vyhovela požiadavke namietajúceho o zmene súťažnej podmienky
                                                                     23.8.2019:Otvárali sa cenové ponuky resp. žiadosti o účasť
                                                                        Ponuky:? NDS ich nechce zverejniť
                                                                     18.9.2019:Bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažnych podkladoch na UVO
                                                                     7.10.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                                   29.10.2019:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                   28.11.2019:UVO rozhodol o námietke
Súťažiaci namietal že NDS mu neposlala odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podmienok,ale žiadosť poslal päť dní pred otváraním cenových ponuk a NDS ma podľa zákona na odpoveď šesť dní t.j. až po otváraní ponúk,na čo podal námietku ale aj tu poslal neskoro (viac ako desať dní).UVO konanie o námietke zastavil
                                                                      ?.10.2020:Boli vylúčení uchádzači o zakázku,kvôli nesplneniu podmienok súťaže.
                                                                      ?.10.2020:Bola podaná námietka proti tomuto vylúčeniu zo súťaže.
                                                                      5.11.2020:Začalo sa konanie o preskúmaní úkonov kontrolovaného (NDS)
                                                                    17.12.2020:Bola konečne dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                      18.1.2021:UVO zamietol námietku proti vylúčeniu zo súťaže-samozrejme podali ako vždy odvolanie
                                                                        1.2.2021:Začalo sa odvolacie konanie
                                                                      18.3.2021:Do tohto dátumu mala rada UVO rozhodnuť o odvolaní
                                                             Aktuálny stav:Čaká sa na zverejnenie rozhodnutia.A furt sa na niečo čaká.

Začatie výstavby:8 marca 2021 úsek R3 Tvrdošín-Nižná,pravý pás 4,4 km fotografie z výstavby + informácie
                  progres
 
  začiatok-8.3.2021                        1.1.22                           1.1.23           6.6.2023-ukončenie

 

Obnovenie výstavby:10 mája 2021 úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km fotky1 + fotky2 + informácie mešká 16 mesiacov
progres1.1.15               1.1.16                    1.1.17                    1.1.18                    1.1.19                    1.1.20                   1.1.21                     1.1.22                   1.1.23                  1.1.24

pôvodný začiatok-27.6.2014 
                               27.12.2019-pôvodne ukončenie 6.3.2019-ukončenie zmluvy reštart-10.5.2021                               6.2.2024-ukončenie

Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo (na čom ma svoj podiel viny aj NDS) ,sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla 2019 zhotoviteľ vypratal stavenisko.Dňa 31.1.2020 NDS konečne oznámila vyhlásenie novej súťaže na hlavnu trasu.V lehote do 11.5.2020 sa prihlásili štyri združenia firiem a v auguste 2020 v rámci súťažného dialógu postúpili do ďalšieho kola iba tri združenia ktoré dňa 21.12.2020 podali cenové ponuky.Po vyhodnotení ponúk dňa 3.2.2021 sa zázračné nik proti tomu neodvolal a tak dňa 23.4.2021 bola konečne podpísaná zmluva na dostavbu.
 

         Vo výstavbe:úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,15 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres
začiatok-16.3.2020                        1.1.21                           1.1.22                           1.1.23                          1.1.24  14.3.2024-ukončenie
                                 úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres

 začiatok-29.7.2019          1.1.20                           1.1.21                          1.1.22                           1.1.23   30.3.2023-ukončenie
                                     
úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres nebude ukončený načas
 začiatok-22.8.2019       1.1.20                           1.1.21                  20.8.2021-ukončenie
                                     
úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km  fotografie z výstavby + fotky2 + fotky3 + informácie
                  progres nebude ukončený načas
   začiatok-1.6.2017                1.1.18                           1.1.19                          1.1.20                           1.1.21             25.6.2021-ukončenie
                                      úsek D4 Bratislava,Jarovce-Bratislava,juh 6,3 km
 fotky z výstavby + informácie    1.1.21  
                     progresmešká 6 mes. oproti plánu ukončeniu
 začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                      10.10.2020-ukončenie
                                      úsek D4 Bratislava,juh-Bratislava,východ 1,19 km
fotky z výstavby + informácie   1.1.21
                 progresmešká 12 mes. oproti plánu ukončenia 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek D4 Bratislava,východ-Rača 4,4 km  fotografie z výstavby + informácie                1.1.21
                      progresmešká 12 mes. oproti plánu ukončenia
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek R7 Bratislava,Nivy-Bratislava,juh 6,318 km 
fotky z výstavby + informácie     1.1.21
                   progresmešká 6 mes. oproti plánu ukončenia
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20                    10.10.2020-ukončenie
                                             úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotky z výstavby +  fotky 2  +informácie mešká viac ako 46 mesiac. oproti plánu ukončenia
progres                1.1.15                       1.1.16                        1.1.17                        1.1.18                       1.1.19                        1.1.20                        1.1.21                        1.1.22

začiatok-20.12.2013                                                                                   18.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 1838 dní do 30.6.2022-nereálne,až na konci roku 2023
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať.12.11.2019 sa začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.Dňa 5.3.2020 bolo vydané územne rozhodnutie a po zamietnutí odvolania nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2020.Konečne dňa 7.4.2021 bolo vydané stavebné povolenie na objekt predĺženého tunela.
Aktuálne plynie lehota na nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia.Samozrejme sa niektorí "šmejdi" odvolajú.

               poznámka:jeden =jeden mesiac

    Rozostavanosť:72,348 km z toho 4,4 km iba polovočný profil

Dané do užívania: 29 januára 2021 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km
                                 11 februára 2021 úsek D4 Bratislava,juh-Bratislava,východ
časť úseku dlžky 7,1 km (MUK Vrakuňa-MUK Ivanka,západ)

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2021
                    Diaľnice:18,42 km
   Rýchlostné cesty:0 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:511,797 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:289,227 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:530,217 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:289,227 km z toho 56,862 km iba polovičný profil