Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 18.9.2023

Plánované vyhlásenie súťaže:D1 Turany-Hubová 13,53 km kedy? v roku 2020,tretí štvrťrok 2021-povedal minister dopravy,2025-podľa harmonogramu
                                                                 R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 1 úsek 6,8 km kedy? v roku 2024-tvrdí ministerstvo dopravy

poznámka:prečiarknutý dátum znamená predošlé sľúbene termíny

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km
                 
Priebeh súťaže:24.2.2022:Vyhlásená verejná súťaž (červený Fidic) predpokladaná hodnota zakázky 263 000 000 € bez DPH
                                                   3.6.2022:Začalo sa konanie o námietke voči podmienkam v súťažnych podmienkam
                                                 10.6.2022:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                   1.7.2022:Bolo prerušené konanie o námietke z dôvodu vyžiadania odborného stanoviska
                                                 25.8.2022:Dátum dodania odborného stanoviska
                                                   5.9.2022:UVO rozhodlo o námietke (námietka bola zamietnutá)
Súťažiaci namietal kritérium na vyhodnotenie ponuk K2 (Kvalita týmu odborníkov).V tomto kritériu si NDS stanovila že čím viac súťažiaci odborníci postavili kilometrov diaľnic tým podľa NDS sú "kvalitnejší".UVO si vyžiadalo odborné stanovisko od Slovenskej komory stavebných inžinierov ktoré im odpísalo že čim viac kilometrov odborníci postavia tak to dáva predpoklad opakujem predpoklad kvalitnejších ľudí a tak námietku neuznali.Sútažiaci podal voči tomu odvolanie
                                                 16.9.2022:Začalo sa odvolacie konanie voči rozhodnutiu UVO

                                         31.10.2022:Rada UVO zmenila rozhodnutie UVO a tak námietku uznala.
Rada UVO ma názor že počet kilometrov neznamená automaticky kvalitnejší personál (napr. náročnejšia stavba v horskom teréne s menším počtom km oproti rovine s väčším počtom km) a už vôbec že počet km postavených neznamená ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a tak nariadil NDS odstrániť toto kritérium K2 zo súťažných podkladoch.
                                                 30.3.2023:Otvárali sa cenové ponuky (PHZ 263 mil.€ bez DPH)
                                                   ponuky:Eurovia,SMS,Vahostav,TuCon 337,745 665,33 € bez DPH
                                                                 Doprastav                                   338,727 965,70 € bez DPH
                                                                 Hochtief,Metrostav                   346,856 768,90 € bez DPH
                                                 11.4.2023:Bola podaná ďalšia námietka 
                                                 18.4.2023:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                 10.5.2023:NDS prijala cenovu ponuku sutažiaceho prvého v poradi
                                                 18.5.2023:UVO rozhodol o námietkach (boli zastavené a zamietnuté-odvolanie nie je pripustné)
Súťažiaci namietal 2x nepredlženie lehoty na podanie ponuky ktorá mala podľa neho nastať po vysvetlení informácii a zmene súťažných podmienok.UVO to identifikoval ako namietanie súťažných podmienok voči čomu ale nepodal súťažiaci žiadosť o nápravu na NDS a tak námietky zastavil.Ďalšie námietky smerovali  k nedostatočne vysvetlením súťažným podkladom,ale žiadosti o vysvetlenie boli podané len pár dni pred otváraním cenových ponúk  a napokon námietku vzal späť a  tak UVO námietku zamieta.Ďalšia námietka bola že NDS trvalo tri mesiace než boli vysvetlene žiadosti o súťažných podmienkach a tu UVO konštatuje že mali teda podať námietku do 10 dní čo neurobili ale podali ju až tesne pred otváraním ponúk a tak námietku zastavuje.Ešte poznámka namietajúci bol potenciálni subdodávateľ  firiem ktoré napokon ani cenovú ponuku nedali.
                                                 29.6.2023:Podpis zmluvy o dielo

                                                          R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča 1 etapa 3,04 km
                     Priebeh súťaže:30.3.2023:Vyhlásená verejná súťaž (červený Fidic) predpokladaná hodnota zakázky 89 320 00 € bez DPH
                                                 20.6.2023:Otvárali sa cenové ponuky
                                                     Ponuky:1 Doprastav,Metrostav  86 777 231,79 € bez DPH
                                                                   2 Eurovia,SMS                  96 392 753,26 € bez DPH
                                                                   3 Skanska                         97 172 500,00 € bez DPH
                                                                   4 Porr                              102 378 707,78 € bez DPH
                                                                   5 Strabag                        107 270 332,55 € bez DPH
                                                                   6 Váhostav                      111 998 572,28 € bez DPH
                                                 25.7.2023:NDS prijala ponuku sutažiaceho prvého v poradí
                                                 21.8.2023:NDS zrušila vyhodnotenie ponuk a poradie uchádzačov (bez uvedenia dôvodu) /WTF/
                                                 ??.9.2023:NDS vylúčila sútažiaceho voči čomu podal námietku
                                                 14.9.2023:Začalo sa konanie proti vylúčeniu zo súťaže
                                           Aktuálny stav:Čaka sa na dodanie dokiumentácie z NDS do UVO

Začatie výstavby:

        Vo výstavbe:úsek R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,261 km stránka projektu + fotky1 + fotky2 + informácie
 
                              
úsek R3 Tvrdošín-Nižná,pravý pás 4,4 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
   
                              
úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km
fotky1 + fotky2 + informácie mešká 44 mesiacov od pôvodného ukončenia


Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo (na čom ma svoj podiel viny aj NDS) ,sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla 2019 zhotoviteľ vypratal stavenisko.Dňa 31.1.2020 NDS konečne oznámila vyhlásenie novej súťaže na hlavnu trasu.V lehote do 11.5.2020 sa prihlásili štyri združenia firiem a v auguste 2020 v rámci súťažného dialógu postúpili do ďalšieho kola iba tri združenia ktoré dňa 21.12.2020 podali cenové ponuky.Po vyhodnotení ponúk dňa 3.2.2021 sa zázračné nik proti tomu neodvolal a tak dňa 23.4.2021 bola konečne podpísaná zmluva na dostavbu.
Vzhľadom na veľké problémy s kvalitou prác po predošlom zhotoviteľovi v tuneli Višňové (nedostatočná hrúbka ostenia) sa musí zväčšiť rozsah opravných prác a tým pádom aj predlžiť lehota výstavby,momentálne sa uvažuje o ukončení výstavby začiatkom roka 2025.Platí to iba pre hrubú stavbu pretože NDS nebola schopná pripraviť súťaž na technologiu tunela na čo mali niekoľko rokov,vyhlásily ju až v auguste 2022.Stále nie je ukončená. Webová stránka projektu
                              úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,104 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie                                  1.1.25

                                úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
  

                                          úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotky z výstavby +  fotky 2  +informácie mešká viac ako 75 mesiacov oproti plánu ukončenia
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať.12.11.2019 sa začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.Dňa 5.3.2020 bolo vydané územne rozhodnutie a po zamietnutí odvolania nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2020.Konečne dňa 7.4.2021 bolo vydané stavebné povolenie ktoré ale po formalných chybách opätovne vydali dňa 28.4.2021 a dňa 24.5.2021 získalo právoplatnosť.Vzhľadom k nárastu cien a nedostatku stavebných materiálov spolu s nejednoznačným znením dodatku č.7 (ktorí určoval pokračovanie prác po preprojektovaní časti stavby) spôsobilo že sa práce na diaľnici v roku 2021 utlmovali až bolo napokon v apríli 2022 zastavené razenie tunela Čebrať.Medzitým sa zhotoviteľ a NDS neustále naťahovali o cenu za práce a zmluvne podmienky.Dňa 18.7.2022 NDS oznámila že sa zo zhotoviteľmi dohodla na obnovení a pokračovaní prác na diaľnici avšak stále sa nedohodli na konečnej zmluvnej ceny.

           poznámka:jeden  =jeden mesiac

   Rozostavanosť:60,495 km z toho 4,4 km iba polovočný profil

Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

   Dané do užívania v roku 2023
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

   Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:309,045 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:309,045 km z toho 56,862 km iba polovičný profil